Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Leden 2013

ANTI

31. ledna 2013 v 23:47 | LoV. |  Mystéria

ANTITRINITÁŘI - (Protitrojičníci) slují sektáři, kteří popírají článek víry křesťanské o sv. Trojici, učíce o jednoosobnosti v Bohu. Dělí se na ebionitské antitrinitáře a na patripassiany, čili modalisty. (Viz jednotlivá hesla, jakož i heslo Unitáři).
ANTITYP - protiobraz, nazývá se obraz znázorňující souběžné události z Písma sv. Starého i Nového zákona. Uprostřed znázorněna je oběť Ježíše Krista na kříži, k čemuž protiobrazem je oběť Issakova, který tak jako Ježíš kříž, nesl si pod oběť sama sebe zápalné dříví. Dalším obrazem je Mojžíšovo vztýčení měděného hada na poušti, které Kristus sám prohlásil za obraz své oběti na kříži. (Evangelium sv. Jana, kap.3., v.14).

ANTH - ANTI

29. ledna 2013 v 18:10 | LoV. |  Mystéria

ANTHROPOLOGIE - učení o člověku.

ANTHROPOMORFISMUS - je způsob myšlení, kterým si Boha a božské působení představujeme po lidsku.

ANTHROPOMORFISTÉ - křesťanská sekta ve IV. století po Kr. založená Audiem (audiani). Berouce doslova Písmo sv., připisovali Bohu tělo lidské. Z manicheismu přejali, že Bůh není stvořitelem temnosti. Z Galie vyhnal je král Alhanarich. Zanikli v VI. století.

ANTHROPOSOFICKÁ SPOLEČNOST - vznikla z popudu Dr. Rudolfa Steinera, odštěpením ze společnosti theosofické. Motiv byla snaha o nápravu theosofické společnosti, která opomíjela skrytou esoterickou nauku křesťanskou; proto Dr. Steiner z ní vystoupil. Prohlásil se za jasnovidného a čerpaje hojně o Ježíši Kristu z gnostických spisů, založil antroposofickou společnost. Zemřel r.1925.

ANTIKRIST - (Lžimesiaš) odpůrce, protivník Kristův. Název užívaný i pro bludaře. Antikrist objeví se prý před druhým příchodem Krista, vystoupí proti jeho nauce. Je vtělením slova ďábelského, protivného slovu Božímu, Ježíši Kristu. Podle sv. Řehoře Velikého je Antikrist ten, kdo dělí Krista na duchovní svět Kristův a ďábelský Antikristův.

ANTIMON - v alch. symbol pralátky. Z něho se vyráběla "Quinta essentia antimoni", universální lék.

ANTIPATHIE - opak sympatie. Podle esoterních nauk vzájemná nechuť jednoho člověka k druhému, prýštící z podvědomí, upomínky to na předešlé existence a staré z nich vzájemné nevraživosti, přenesené podvědomě do existence stávající. V širším slova smyslu e antipatie nechuť a nelibost k řadě věcí. Vrcholem antipatie je idiosynkrasie, jevící se až v pocitu úzkosti při pouhém pohledu na určité předměty (nůž atd.), sem patří i odpor k některým lékům, jídlům, což může rovněž pocházet z předešlých existencí. Vzájemná antipatie může mít také důvod astrologický.

ANK – ANT

27. ledna 2013 v 23:40 | LoV. |  Mystéria

ANKH - viz Tau se smyčkou. Eg. kříž.

ANNEDOTUS - (řec.) jméno pro draka, nebo člověka rybu. (Viz Oanes).

ANOIA - (řec.) agnoia, jméno dané Platonem nižší manas, ve spojení s karmou. Platon rozděloval totiž manas na nižší a vyšší (viz hesla Kama, Manas a Plato).

ANSAIRIKOVÉ - syrská sekta, jejíž mystické jméno zní Ams (Ali, Mohamed a Selman-el-Farsi). Tento poslední byl společníkem Mohamedovým. Jejich náboženství je sloučeno z prvků mohamedánských, křesťanských a židovských.

ANTARMUTHA-DRIŠTI - (skrt.) vnitřní sebezpytování, oproti Bahirmukha-drišti, zevnímu zpytování.

ANTHAKARANA - (skrt.) "vnitřní nápoj", myslící podstata. Patří mezi vnitřní esoterické orgány (indryas). Podle Sankaračaryi je to spojka mezi osobní duší a Božským Já člověka.

ANI

26. ledna 2013 v 17:06 | LoV. |  Mystéria

ANIMA - (skrt.) je jedna z okultních sil (siddhis), jejíž pomocí se může stát jogín nepatrným jako atom. Latinsky je anima duše.

ANIMACE - (oživení) výraz užívaný v alchymii pro probuzení životního principu věcí.

ANIMADI-SIDDHIS - (skrt.) jsou magické síly, jimiž lze provádět zázraky.

ANIMA MUNDI - (lat.) "světová duše" (viz Alaya), božská podstata prolínající, oživující a oduševňující vše od nejmenšího atomu člověka až Boha.

ANIMISMUS - pojem tento dlužno posuzovat z několika hledisek. Především animismus jako primitivní náboženství u primitivních národů, které věří v duchy, bůžky a démony. Dále animismus lékaře Stahleho (1660-1734), který byl jeho léčebnou soustavou, tvrdící, že duše lidská je nejen původkyní, ale i hojitelkou všech nemocí. Konečně animismus jako filosofická soustava, vysvětlující prostřednictvím duší veškerý život a též jevy spiritismu.

Od ANE - ANG

13. ledna 2013 v 16:37 | LoV. |  Mystéria

ANEAS GAZEUS - řecký alch. spisovatel, 480 let př. Kr.

ANESTESIE - (necitelnost) pokud nemáme na mysli umrtvování umělé, může být vyvolána buď sugescí aneb v prodloužené hypnose ve stavu bdělém, působením posthypnózy (viz heslo Hypnosa). Mimo to známe metafysickou anestesií světců, fakírů, jóginů a dervišů.

ANGARAKA - (skrt.) "ohnivá hvězda" je planeta Mars.

ANGELIKA - Andělika, rostlina okoličnatá, rostoucí hojně u potoků, nebo na mokrých lučinách. Má prý moc uchránit před "uhranutím", zejména dítek, jimž se přivazuje na hrdlo.

ANGELUS SILESIUS - viz heslo Scheffler Jan.

ANGLIKÁNSKÁ CÍRKEV - je evangelická církev, založená v Anglii králem Jindřichem VIII. 1509-1547 ze vzdoru k papeži. V Anglii je církví státní. V čele jejím je arcibiskup canterburský a yorský. Vyznání víry je obsaženo v 37 článcích, sestavených arcibiskupem Cranmerem a biskupem Ridleyem za krále Eduarda VI. v létech 1547 až 1553. Další základní knihou je "Kniha obecných modliteb" (Book of common prayers).

ANGRO MANYU - viz Ahriman.