Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Listopad 2011

Od ALE - včetně ALF

29. listopadu 2011 v 16:21 | LoV. |  Mystéria
ALEXANDER VELIKÝ - jeho sošky nosili staří Římané a Řekové jako talisman přinášející úspěch.

ALEXANDRIA - město egyptské, v deltě nilské. Založeno r.332 př.Kr. velikým macedonským králem Alexandrem. Stalo se největším duchovním střediskem starého světa a obnovitelkou hellenské kultury a její filosofie. Vliv alexandrijských vědeckých škol trvá dodnes v okultismu a v plné míře.

ALEXANDRIJSKÁ KNIHOVNA - pramen moudrosti starověké. Byla založena při alexandrijském museu za faraóna Ptolemaia Sotera (305-285 př.Kr.). Dosáhla prý množství sedmi set tisíc svitků. První pohroma stihla ji r. 47 př.Kr., když v ní byl obléhán rozzuřeným lidem Cajus Julius César. Při tom na 400.000 svitků shořelo. Královna Kleopatra přemluvila Antonia, aby na její znovuzřízení věnoval světoznámou bibliotéku pergamskou. Byla pak umístěna v nové budově, zvané Sebasteum. Patriarcha Theofilos dal r. 391 se svolením císaře Theodosia vypudit z Alexandrie pohanské filosofy, kteří však se v knihovně bránili. Při tomto boji prý veliká část knih znovu lehla popelem. Proto se míní, že tvrzení, podle kterého ji r. 642 spálil muslimský vojevůdce Amru ben Alas, není zcela správné. Zničením této knihovny ztratil nejen okultismus mnoho, ale i celý vzdělaný svět.

ALEXANDRIJSKË UČENÍ FILOSOFICKÉ - zahrnuje období od II. st. př.Kr. až do r.529, kdy císař Justinián zrušil filosofickou školu v Athénách a všechny ostatní. Období toto možno rozděliti na tři části. Prvou filosofickou školu alexandrijsko-židovskou. Jejími zástupci byli Aristobulos (150 př.Kr.), Philon Judeus (40 př.Kr.). Druhé období filosofie novopythagorská. Zakladatelem byl Nygidius Figulus (45 po Kr.). Nauka této školy o démonech působila na platoniky jmenovitě na Plutarcha z Chaironee (100 po Kr.). Vrcholem alexandrijské filosofie stala se filosofie novoplatónská tzv. novoplatonismus. Jeho zakladatelem byl r. 242 po Kr. zemřelý Ammonios Sakkas. Nástupci Plotinos, Porfyrios, Jamblichos a Proklos. Novoplatonismus konečně podléhá v Alexandrii křesťanství, neboť město stalo se jednou z jeho nejpevnějších bašt. Poslední pěstitelka novoplatonismu Hypatia (viz Hipatia) byla od pobouřených křesťanů r. 415 po Kr. veřejně usmrcena. Hellenismus, židovství a orientální nauky spojily se v Alexandrii k velikému prospěchu, k vybudování duchovního názoru na člověka, který podle alexandrijských filosofických názorů se nemůže povznésti duchovně rozumem, nýbrž jedině citem, obrazností a v extázi. Pravé blaženosti lze dosíci jen potlačením smyslnosti a životem asketickým. jediná pravá ctnost je zbožnost, která přivádí k Bohu a k úplnému ponoření se v Něm.

ALFITOMANCIE - starověké věštění ze zrn ječmene.