Pochvalte kytky, když kvetou, poděkujte stromům na procházce, že rostou,
těšte se ze zpěvů ptáků, že je můžete ještě slyšet..
je mnoho a mnoho krásy na Zemi a můžeme ji denně rozšiřovat svým přispěním.

Červenec 2011

Od AE - včetně ACH

26. července 2011 v 8:03 | LoV. |  Mystéria
AEONI - (Aiónové, andělé gnosticismu, viz Gnostikové). Aionů je i se samým Bohem 365. Bdí nad zbloudilým pokolením lidským a připravují jeho spásu. Kristus sám je počítán gnostiky mezi Aióny.

AEŠMA - nejobávanější ze zloduchů Ahrimanových (viz Ahriman). Tobiáš líčí Aešmu (Asmodea) oděného v krvavou zbroj. Je démonem zběsilosti a surovosti. Židovský Talmud praví o něm, že se ho král Šalamoun zmocnil, ale později on sám posednuv Šalamouna, nějakou dobu místo něho vládl. Asmodeus, jak prví Tobiáš, zabil sedm snoubenců Sáry, dcera Ragnelovy.

AEROMANCIE - je věštění podle povětrnostních úkazů.

AFRODITÉ - (lat. Venus) Řecká bohyně, původně čisté lásky, později pohlavní, dále krásy a půvabu. Dcera Zéva a Diany. Podle jiných pověstí vynořila prý se na svět z mořské pěny.

AFTHÁRTODOKETI - monofysitická sekta ze VI. století, která tvrdila, že Kristovo tělo již před jeho z mrtvých vstání nebylo podrobeno zkáze.
AGAPY - hody lásky, spojené s večeří Páně. V prvých dobách křesťanských konány v katakombách, na hrobech mučedníků, později v chrámech. Společné pro chudé i bohaté. Ve IV.st. zanikají, jednak pro různé nešvary a kvůli zákazům biskupů.

AGATHODÉMON - dobrý démon, Božská Moudrost, symbolizovaná hadem.

AGLA - (hebr.) slovo označující mystérium slunce, onoho mystického slunce ve slunci. Agla je také oním ztraceným slovem svobodných zednářů. Mimo to je jménem božského slunce El, z něhož je odvozeno jméno Eloah a Elohim.

AGNI - indický bůh svatého ohně obětního, při němž on je prostředníkem mezi obětujícími lidmi a bohy. Jeho synem byl Skandu, bůh války. Opěvován byl hojně ve starých Védách.

AGRIPPA JINDŘICH KORNELIUS Z NETTESHEIMU - (1486 až 1535), německý zasvěcenec, bílý mág, mystik, kabalista a astrolog. Narodil se v Kolíně n. Týnem (Köln a.Rh.). V Paříži založil společnost pro studium tajných věd. Život vedl nestálý, jsa jednou vojínem, po druhé přednášečem, učitelem, astrologem. Ač pronásledován, neustále se pilně vzdělával v tajných vědách. Toku 1524 se usadil v Lyonu, kde došel veliké slávy, takže se stal osobní lékařem krále Františka I. Když pak odmítl provést jakýsi horoskop o výsledku válečného tažení, upadl v nemilost a opustil Francii. Později se vrátil a zemřel v Grenoblu. Jeho stěžejní prací je důležité dílo "O tajné filosofii" (Philosophia occulta), které je téměř encyklopedií okultních věd. Z jiných prací "De triplici ratione cognoscendi Deum" (O trojnásobném způsobu poznání Boha).

AHAMKARA (skrt.) je pocit a uvědomování si nižšího já v člověku (Egoismus, viz Jáství).

AHAMKARA-NASA (skrt.) zničení mysli nebo vnějšího já.

AHAM-SFURTHI (skrt.) je nepřetržitý záblesk Božského Já.

AHAM-VRITHI (skrt.) činnost lidského já-ega.

AHASVER - věčný Žid. Podle legendy Josef Cartaphilus, vrátný Pilátův, který prý Krista udeřil do obličeje, řka mu s posměchem:"Jdi přece Ježíši, jdi rychleji, proč jsi tak váhavý!" Spasitel prý mu na to odpověděl: "Jdu již, ty však zůstaneš." Tak Josef žije dosud. Kdykoliv dosáhne sta let, onemocní zvláštní chorobou, pak se uzdraví a je opět třicetiletý. Nyní je velmi nábožný a žije prý v Arménii. Legend o Ahasveru je větší počet.

AHISMA (skrt.) ničemu neubližovat, je jógická vlastnost nezpůsobit žádnému živému tvoru bolest, ani myšlenkou, ani slovem, ani činem.

AHRIMAN (Angro Mainuš) zlý duch zoroastrismu, odvěký nepřítel boha světla Ormuzda (viz Ormuzd). Vede s ním stálý boj, chtěje zmařit jeho dobré dílo, nebo je aspoň zeslabit. Proti životu, který Ormuzd stvořil, staví smrt. Na lidstvo sesílá nemoce a bídu. Jeho sídlem je nekonečná temnota. Jeho hlavní spolupracovníkem je zloduch Aešma (viz Aešma). Ahriman se snaží zničit oheň, symbol světelného božství Ormuzdova. Sám však je zbabělý a jedenkráte v boji se světlem podlehne. Snažil se překazit i narození Zarathuštry, zakladatele zoroastrismu a proroka Ormuzdova. Peršané si ho představovali jako lstivého hada a přinášeli mu i oběti, aby se jim nemstil.

AHURO-MAZDAO - Pán nejvyššího vědění, později zvaný Ormuzd (viz Ormuzd), staroperský Bůh, representant duchovního života, žijící ve věčném světle, tvůrce a strážce Všehomíra. Vykonavači jeho vůle jsou archandělé amešaspentové (viz Amešaspentové). Je jich celkem sedm. Ahuro Mazdao má svého Ducha Svatého (Spenta Mainuš), jehož moudrost vše provádí, kdežto Ahriman, zlý duch, jeho dílo poškozuje. Synem Ormuzdový je Adár, bůh posvátného ohně.

AHUT - (eg.)voda nesmrtelnosti a očištění (svěcená voda starých Egypťanů).

ACHAMOT - podle nauky gnostické lidský duch v hmotě tělesné spoutaný, toužící po uvolnění a opětném povznesení s v čistou duchovnost.

ACHERON - (řec.) jedna z řek, tekoucích v podsvětí (řeka Mavropotamo v Řecku). Při řece pěstován kult mrtvých. Tento kult přešel z Řecka do Itálie a ujel se zejména u národa Etrusků.